Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất

1. Trồng dâu

2. Nuôi tằm và lên né để tằm nhả tơ làm tổ kén

3. Thu hoạch và bảo quản kén

4. Kén lên máy để sản xuất sợi tơ

5. Các loại sợi thô

6. Thành phẩm và xuất khẩu